زمین جنگلی شمال


صفحه اصلی ویلا شمال زمین جنگلی در شمال
زمین جنگلی 400 تا 600 متر نوشهر
زمین جنگلی 400 تا 600 متر نوشهر
زمین جنگلی 400 تا 600 متر نوشهر
زمین جنگلی 400 تا 600 متر نوشهر

زمین جنگلی در نوشهر

کد ویلا: 292400 تا 600 متر

300 میلیون تومان

فروش قطعه زمین شهرکی با دید توامان به جنگل و دریا در منطقه نخ شمال نوشهر